Umělec a svět

Letní výstava přibližuje vnímání umělců

Ve výstavní síni „13“ Západočeské galerie v Plzni se můžeme přes léto alespoň na chvíli přiblížit fascinujícímu vnitřnímu životu umělců. Výstava JÁ A ONI. Jedinec a společenství v umění 19. století je zaměřena na vnímání člověka jakožto subjektu a individua ve vztahu k vnějšímu světu. Až do 26. září 2021 nabízí zachycení vnější reality pohledem umělce, který sdílí své niterné prožívání, osamění, své splynutí v partnerském vztahu, ale i své smutky, vnitřní démony a deprese.

Ve vystavených dílech z dlouhého 19. století jsou patrné stále se opakující tendence sebezkoumání člověka ve vztahu ke společnosti, potřeba vymezení se vůči světu a hledání svého místa na světě, tedy tendence a potřeby v mnohém aktuální i pro naši současnost. Mezi vystavenými díly nalezneme práce, které představují různá výtvarná řešení otázky uměleckého vyjádření od romantismu po dekadenci. Názorným způsobem odráží tento vztah pomníková tvorba či reprezentační portréty, ale i parafráze a parodie „vznešených“ žánrů. Na druhém pólu pak stojí obrazy zaměřené výhradně na subjekt, vnitřní svět jedince i samotného umělce.

Expozice je členěna na tematické oddíly, které představují umělce jako součást společenství. Najdeme zde i kapitoly o čistě soukromém introvertním prožitku jedince. Velmi silný výrazový prvek hledání sebe sama představují autoportréty Karla Hlaváčka, kde umělec objevuje a bezostyšně odhaluje i své vnitřní démony a sestupuje na dno své duše. Dalším tématem je rovněž žena zatlačená patriarchální veřejností do domu, pryč od společnosti do osamění, opuštěná a zbavená identity – svoji tvář skrývá do dlaní, ale divák ví, že pláče.

Na výstavě jsou zastoupena díla zásadních osobností českého umění 19. století (Josef Mánes, František Bílek, Max Pirner, Jakub Schikaneder, Adolf Kosárek a další). Ze zahraničních autorů jsou pak zařazeni Honoré Daumier a Francisco Goya. Jako jediná intervence současného umění je vystavena plastika Marka Škubala, jež dokazuje stálou aktuálnost otázek řešených v 19. století.

Výstava byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Vznikla v rámci programu 41. ročníku mezioborového sympozia „Výpravy k já“ konaného v Plzni ve dnech 17. 6. – 19. 6. 2021. K výstavě vychází doprovodná publikace, jsou pořádány komentované prohlídky a přednáška. Výstavní síň „13“ se nalézá v Plzni v Pražské ulici č. 13. Více informací na webu Západočeské galerie v Plzni.

Foto: Památník národního písemnictví v Praze ("Můj Kristus", autoportét Karla Hlaváčka)

Podcast