Soutěžte o poukázky na nahrávky Supraphonu

Opět může na našich sociálních sítích soutěžit o poukázky v hodnotě 1 000 korun.

Sledujte naše sociální sítě a může vyhrát jednu z poukázek na nákup hudebních nosičů od hudebního vydavatelství Supraphon, které je partnerem našeho projektu Výlety za klasikou. Stačí sledovat Classic Praha na facebooku a Instragramu.

Níže najdete podmínky soutěží na našich sociálních sítích:

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH WEBU CLASSICPRAHA.CZ

 1. Obecná ustanovení
 2. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).
 3. Soutěží se rozumí soutěž příznivců internetové stránky classicpraha.cz založená na jejich interakci na tomto webu a v prostředí sociální sítě Facebook a/nebo Instagram.
 4. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo Instagram, ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí Facebook a/nebo Instagram nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.
 5. Soutěž probíhá na jedné z výše uvedených sociálních sítí a/nebo na každé z výše uvedených sociálních sítí samostatně.
 6. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 7. Soutěž je vždy zveřejněna
  1. v případě sociální sítě Facebook prostřednictvím příspěvku se zveřejněním soutěže;
  2. v případe sociální sítě Instagram prostřednictvím příspěvku - obrázku se zveřejněním soutěže

(pro všechny shodně dále jen „příspěvek se zveřejněním soutěže“ či „zveřejnění“).

 1. Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook a/nebo Instagram (na každé samostatně a/nebo pouze na některé z nich) od okamžiku zveřejnění soutěže na dané sociální síti do okamžiku specifikovaného v příspěvku se zveřejněním soutěže, respektive podle harmonogramu specifikovaného v takovémto zveřejnění (dále jen „termín soutěže“).
 2. Soutěžící
 3. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na sociální síti Facebook a/nebo Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní účet na alespoň jedné z těchto sociálních sítí Facebook a/nebo Instagram a seznámila se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.
 4. Soutěžící jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě Facebook a/nebo Instagram.
 5. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Seznam.cz a osob majetkově a organizačně propojených se společností Seznam.cz a osoby blízké těmto zaměstnancům.
 6. Soutěžící se soutěže zúčastní přidáním, respektive zveřejněním komentáře pod příspěvek se zveřejněním soutěže (dále jen „soutěžní komentář“), jehož obsahem je odpověď či jiná kvalifikovaná reakce podle zadání (soutěžní otázky, soutěžního úkolu apod.) specifikovaného v příspěvku se zveřejněním soutěže (dále jen „odpověď“).
 7. Uveřejněním soutěžního komentáře na sociální síti uděluje soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení soutěžního komentáře, respektive jeho obsahu, do soutěže a k jeho zveřejnění (zejména na sociálních sítích, případně na webových stránkách provozovaných společností Seznam.cz a při propagaci soutěže či jiného relevantního obsahu na takovýchto platformách) a k využití soutěžního komentáře pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce), a v případě, že soutěžní komentář nebo jeho dílčí části naplní znaky autorského díla, případně jiného předmětu ochrany (pro oba dále jen „předmět ochrany“), ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje soutěžící společnosti Seznam.cz k takovému předmětu ochrany oprávnění k výkonu práva užití (licenci) všemi způsoby dle ustanovení § 12 daného zákona. Licence je poskytována jako nevýhradní, bez množstevního či jiného omezení a pro území celého světa. Licence může být využívána jakýmkoli technologickým postupem. Společnost Seznam.cz je oprávněna předmět ochrany užívat v celku nebo jeho libovolné části, samostatně i ve spojení s jinými autorskými díly či jej zařadit jako součást díla souborného a je dle své úvahy oprávněna předmět ochrany zpracovávat, upravovat a měnit. Společnost Seznam.cz je oprávněna poskytnout podlicenci nebo postoupit licenci k užití předmětu ochrany třetí osobě. Společnost Seznam.cz není povinna licenci využít.
 8. Uveřejněním soutěžního komentáře na sociální síti prohlašuje soutěžící zároveň, že vypořádal veškerá případná práva třetích osob související s uveřejněným soutěžním komentářem (včetně jeho jednotlivých částí) a že společnosti Seznam.cz odpovídá za veškerou případnou škodu, která jí vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.
 9. Výherci, výhry a způsob určení výherců
 10. Ze soutěžících budou určen jeden a/nebo více výherců, a to podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže.
 11. V termínu podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže bude ze soutěžních komentářů odpovídajících správné odpovědi, respektive reakci na zadání v příspěvku se zveřejněním soutěže, a rozdělených případně do „košů“ podle jednotlivých sociálních sítí vylosován jeden či více soutěžních komentářů z každého tohoto „koše“.
 12. Autoři vylosovaných soutěžních komentářů budou výherci soutěže.
 13. Výherci budou společností Seznam.cz informováni prostřednictvím speciálního příspěvku na dané sociální síti, a to v termínu podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže (dále jen „vyhlášení výsledků“), a následně vyzváni ke kontaktování pořadatele prostřednictvím soukromé zprávy na dané sociální síti, a to za účelem domluvení způsobu předání výhry, respektive doručovací adresy, případně nového zaslání obsahu vítězného soutěžního komentáře v lepší kvalitě. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas.
 14. V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.
 15. Každý výherce získá od společnosti Seznam.cz nepeněžní výhru v podobě a ceně podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže, nejvýše však v hodnotě 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH
 16. Pro informaci společnost Seznam.cz uvádí, že výhry v úhrnné hodnotě nepřevyšující částku 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 17. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz.
 18. Závěrečná ustanovení
 19. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 20. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.
 21. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže, obecně závazné právní předpisy a pravidla používání té které sociální sítě nebo u něhož bude mít Seznam.cz důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.
 22. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a licencemi podle těchto pravidel.
 23. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

Foto: Profimedia

Aktuální pravidla a soutěžní podmínky naleznete zde.

Podcast