Výstava „28. ŘÍJEN“

10.9.2018 / Zprávy / Martina Klausová

Rok 2018 se nese v duchu oslav stého výročí vyhlášení samostatného československého státu a tuto příležitost chce připomenout také Archiv hlavního města Prahy v rámci výstavy s názvem „28. říjen“, jež se uskuteční v Obecním domě v Praze v termínu 28. 9. – 31. 12. 2018. Místo konání nebylo vybráno náhodně, Obecní dům je nedílnou součástí moderních pražských (ale i českých) dějin a téměř celou svojí historií je úzce spjat s pražskou samosprávou.

Výstava 28. říjen nabídne unikátní příležitost navštívit prostory někdejšího Českého pánského klubu, ve kterých zástupci Národního výboru československého podepsali 28. října 1918 zákon o vzniku samostatného československého státu. Exponáty z fondů a sbírek Archivu hlavního města Prahy a několika dalších paměťových a kulturních institucí přiblíží kromě události vedoucí k tomuto historickému mezníku a osobností s ním spjatých také vývoj názorů představitelů pražské samosprávy k otázce samostatného státu a reflexi vzniku republiky ve 20. století. Výstavu bude doprovázet cyklus přednášek.

Výstava 28. říjen umožní prohlédnout si někdejší spolkové místnosti Českého pánského klubu, které od léta 1918 využíval se souhlasem zastupitelů města Prahy Národní výbor československý a kde jeho zástupci Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný a Vavro Šrobár, později označovaní jako „muži 28. října“, podepsali v pondělí 28. října 1918 v podvečer zákon o vzniku samostatného československého státu a přijali souhlas velení 8. armádního sboru rakouské armády s kapitulací. Tím se vrchovatou měrou naplnil původní záměr pražské obce, která vybudovala Obecní dům nejenom jako své reprezentační sídlo a prostor vyhrazený k podpoře rozvoje kulturního a společenského života Pražanů, ale také jako místo určené k prezentaci české společnosti coby kulturně i politicky vyspělého národa.

V průběhu celé první světové války byl Obecní dům místem konání řady charitativních akcí na podporu válčících vojáků a jejich rodin, od roku 1917 stále častěji hostil i politicky zaměřená shromáždění otevřeně podporujících právo národů na sebeurčení a vznik samostatného českého státu. Jak ukazuje úvodní část výstavy, politická emancipace českého národa a otázka existence českého státu zažily svůj rozmach po roce 1848, až do prvních let Velké války ale česká politická reprezentace včetně Tomáše Garrigue Masaryka (1850–1937) předpokládala realizaci české politické samostatnosti v rámci federalizovaného Rakousko-Uherska. Teprve v průběhu první světové války získala na aktuálnosti také otázka společného státu Čechů a Slováků, do té doby spojovaných především kulturně politickými aktivitami.

Druhá část výstavy prezentuje obtížnou situaci pražské samosprávy v době první světové války, kdy musela zajistit chod města v nelehkých válečných podmínkách, a to bez jakékoliv podpory ze strany státu. Právě laxní postoj státních úřadů k problémům Prahy a nutnost postavit se jim vlastními silami vedly původně císaři a habsburské monarchii naprosto loajální městské zastupitelstvo v čele se starostou Karlem Grošem (1865–1938) k zostřené kritice vlády a jejích opatření. I ze Staroměstské radnice se stále častěji ozývaly projevy na podporu myšlenky samostatného státu.

S ohledem na místo konání věnovali autoři výstavy hlavní pozornost tzv. „mužům 28. října“ a událostem bezprostředně souvisejícím s vyhlášením samostatného československého státu včetně jejich dopadu na pražskou samosprávu. Vystavené dokumenty úřední i soukromé povahy, jako např. legitimace členů předsednictva Národního výboru, poznámky Antonína Švehly k Národní přísaze či deník Aloise Rašína z vězení, návštěvníkům přiblíží nejenom politickou činnost „mužů 28. října“, ale částečně jim dovolí poznat i jejich zázemí. Expozice je doplněna informacemi a exponáty k domácímu a zahraničnímu odboji během první světové války a nechybí ani archiválie dokumentující přistoupení Slovenska ke společnému státu.

Výstavu uzavírá část věnovaná odrazu vzniku Československé republiky v každodenním životě a jeho reflexi ve 20. století. Digitální prezentaci dobových fotografií a dokumentů zaměřených na oslavy výročí 28. října připomíná, jak rozdílně představitelé jednotlivých režimů 20. století tento historický mezník našich dějin interpretovali.

Výstava bude otevřena od 28. 9. 2018 do 31. 12. 2018 denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

28. říjen výstava